[:ro]Despre [:en]Home

[:ro]Societatea Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A. funcţionează în prezent sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzatoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost investită, să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le asumă. Societatea are ca obiective de activitate: proiectarea, construirea, întreţinerea, repararea si consolidarea drumurilor publice de interes local, inclusive a anexelor acestora din judeţ, care să conducă la desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi confort. În acelasi timp, produce materiale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de produse utilizate în procesul de producţie (agregate de balastieră şi carieră, dale, stâlpi, borduri, prefabricate din beton). Pe bază de contracte execută lucrări sau prestări servicii pentru terţe persoane fizice şi juridice. Sub autoritatea Consiliului Judeţean colaborează cu Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Administraţiile Publice Locale din judeţ, Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Poliţiei Rutiere, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, cu alte unităţi şi instituţii de profil, pentru dezvoltarea şi asigurarea fiabilităţii întregii reţele de drumuri publice în concordanţă cu cerinţele sociale, economice şi de apărare. Suntem membri ai Asociaţiei Profesionale Drumuri şi Poduri din România, precum şi membri fondatori ai Patronatului Drumarilor din Romania din 1995. În anul 2002 a primit de la Asociaţia Profesională Drumuri şi Poduri din România diploma şi premiul “TIBERIU EREMIA” pentru activitatea deosebită în domeniul execuţiei de lucrări în anul 2001. In anii 2007 si 2008 a primit diploma pentru constructii, lucrari de constructii din partea Camerei de Comert si Industrie Cluj, a ocupat locul III pe judet. O preocupare deosebită a conducerii operative a D.P.J. Cluj S.A. este cea legată de calitatea lucrărilor executate. Această preocupare s-a materializat prin recertificarea a  Sistemului de Management al Calitaţii SR EN ISO 9001 pentru întregul domeniu de activitate, a Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 140001, obtinerea certificării sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001, ceea ce atestă că Societatea are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii deosebit de performant, în concordanţă cu standardele europene.CERTIFICATE SRAC STATIE DE ASFALT BONTIDACERTIFICATE ISO PRODUS 2016 DPJCERTIFICATE ISO SISTEM ACTUALIZATE 2016 DPJ [:en] Roads and bridges county company (DPJ CLUJ) currently operates under the authority of the Cluj County Council, has legal personality, was organized as a unit in the public interest, on the basis of economic management and financial autonomy, which allows them to adopt appropriate measures for the proper conduct of the activity in relation to the powers with which it was invested, to demonstrate initiative and responsibility in achieving the goals and tasks and take them. Directed by aims of activity are: design, construction, maintenance, repair and strengthening of local public roads including their annexes in the county, leading to the deployment of a road traffic under normal conditions of safety and comfort. At the same time, produce materials to meet part of the demand for products used in the production process (gravel pit and quarry aggregates, slabs, pillar, precast concrete kerbs). Contract supply or provision of services for legal entities and individuals third. Under the authority of the County Council is working with the National Company of motorways and national roads, local public Administrations in the County, the County Police Inspectorate-traffic Police Service, the Inspectorate for emergency situations, Technical University of Cluj-Napoca, with other units and institutions, develop and ensure the reliability of the whole network of public roads in accordance with the requirements of social, economic, and defense. We are members of the Professional Association of roads and bridges in Romania, as well as founding members of Employers road workers of Romania in 1995. In 2002 I received from the Professional Association of roads and bridges and diploma award Romania „TIBERIU EREMIA ” for outstanding work in the field of performance of works in 2001. In years 2007 and 2008 we received the diploma for construction, construction works at the Chamber of Commerce and Industry, we ranked 3RD on the County. A particular concern of the leadership of operative R.A.D.J. Cluj is linked to quality of works performed. This concern was materialized through the Certifications to Quality Management System EN ISO 9001 for the entire industry, the Environmental Management System UNI EN ISO 140001 obtaining certification of Management system of Occupational health and safety OHSAS 18001 which attests that the ARCC has implemented and maintains a quality management system environmental, health, safety, and social responsibility particularly outperform, in line with European standards.